Standart Dosya Planı

Standart dosya planını Excel formatında indirmek için tıklayınız...

Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu TAPU VE KADASTRO İŞLERİ Saklama Süresi Saklama Kodu
100       Tapu ve Kadastro İşleri (Genel)    
105       Taşınmaz (Tapu Sicili) İşlemleri B A3
Tapu Müdürlüklerinde tutulan taşınmaz dosyasına girmesi gereken yazılar için bu dosya kodu kullanılacak olup; ilgili taşınmazı ifade edecek olan mahalle, ada parsel, cilt sayfa numarası vb. özel kodlar köşeli parantez "[ ]" içerisinde kullanılabilecektir.
110       Tasarrufi Kararlar (Ret Kararları) B A3
Her bir tasarrufi karar için ayrı dosya açılması halinde özel kodları ifade edecek olan kodlar [ ] işareti içerisinde değerlendirilecektir
115       Tasarruf Ehliyeti ve Temsil İşlemleri     
  01      Gerçek Kişiler B A3
  02     Tüzel Kişiler    
    01   Özel Hukuk B A3
    02   Kamu Hukuku B A3
  99     Diğer B A3
Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri İle İlgili İşlemleri için bkz. Kamu Hukuku 115.02.02
Yabancılara ilişkin işlemler için bkz. Yabancıların Taşınmaz Mal Tasarrufu İşleri
120       Mevzuata İlişkin Görüşler    
Genelgeler için bkz. 010.06; Anlaşma, sözleşme ve protokol işleri için bkz. 030.01-030.99
  01     Aile ve Miras Hukuku B A3
  02     Ayni ve Şahsi Haklar B A3
  03     Rehin Hakkı B A3
  04     Mülkiyet ve Mülkiyetten Gayri Ayni Hakların Kısıtlanması    
    01   Tedbir Kararları B A3
    02   Haciz İşlemleri B A3
    03   İflas ve Konkordato B A3
  05     Borçlar Hukuku    
    01   Satış B A3
    02   Trampa B A3
    03   Taksim B A3
    04   Hibe B A3
    05   Alacağın Temliki B A3
    06   Ölünceye Kadar Bakma Akdi B A3
    07   Vekâlet Akdi B A3
    08   Satış Vaadi B A3
    09   Akdin Feshi B A3
  06     Tebligat Kanunu B A3
  07     Tapu Kanunu (2644 S.K.) B A3
  08     İlköğretim ve Eğitim Kanunu (Köy Okulları) (222 S.K.) B A3
  09     İskân Mevzuatı B A3
  10     Eski Eserler ve Anıtlar B A3
  11     Büyükşehir Belediyeleri B A3
  12     Vakıflar Kanunu B A3
  13     İmar Affı (2981 S.K.) B A3
  14     Kamulaştırma B A3
  15     Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesi (3083 S.K.) B A3
  16     Orman Kanunu B A3
  17     Tapu İdareleri Hududu Haricindeki Gayrimenkuller B A3
  18     İmar Mevzuatı B A3
  19     Tabi Afetler (6746–7269 S.K.) B A3
  20     Turizmi Teşvik Kanunu (2634 S.K.) B A3
  21     İcra İflas Kanunu B A3
  22     Gecekondu Kanunu (775 S.K.) B A3
  23     Köy Kanunu B A3
  24     Belediyeler Kanunu B A3
  25     Kooperatifler Kanunu B A3
  26     Ticaret Kanunu B A3
  27     Dernekler Kanunu B A3
  28     Arsa Ofisi Kanunu B A3
  29     Finansal Kiralama Kanunu B A3
  30     Çevre Kanunu B A3
  31     Kıyı Kanunu B A3
  32     Kat Mülkiyeti Kanunu    
    01   Kat İrtifakı B A3
    02   Kat Mülkiyeti B A3
    03   Devre Mülk Hakkı B A3
    04   Medeni Kanundan Önce Kurulmuş olan Haklar B A3
  33     Özelleştirme B A3
  34     Kamu Kurumu ve Kuruluşlar Arasındaki Devir işlemleri B A3
  35     Harçlar ve Vergiler B A3
  99     Diğer B A3
125       Yabancıların Taşınmaz Mal Tasarrufları    
  01     Gerçek Kişiler    
    01   Yabancı Uyruklu B A3
    02   Türk Asıllı Yabancı Uyruklular B A3
    03   TC Vatandaşlığı Haklarını Kullanmasına İzin Verilenler (Mavi Kart) B A3
    04   Vatansızlar B A3
    05   Taşınmaz Edinemeyen Ülke Uyruğundaki Kişiler B A3
    06   Firari, Mütegayyip ve Mübadil Kişiler B A3
    07   Mülteciler B A3
    08   İzinle Taşınmaz Edinebilen Kişiler B A3
  02     Tüzel Kişiler    
    01   Yabancı Devletler (Yabancı Elçilik, Konsolosuk vb.) B A
    02   Yabancı Kamu Tüzel Kişilikleri (Devlet içinde tüzel kişiliği olan kurum) B A
    03   Uluslararası Kuruluşlar B A
    04   Yabancı Şirketler (Bankalar dahil) B A
    05   Yabancı Vakıf ve Dernekler B A
  03     Yabancı Dini ve Hayri Müesseseler B A
  99     Diğer B A3
130       Yabancıların Taşınmaz Mal Tasarruflarına İlişkin Sınırlamalar    
  01     BKK ile Yapılan İşlemler    
    01   İdaremizce Yapılan İşlemler B A
    02   Diğer Kurumların Talepleri Doğrultusunda Yapılan İşlemler B A
  02     İdari Kararla Yapılan İşlemler    
    01   İdaremizce Yapılan İşlemler B A
    02   Diğer Kurumların Talepleri Doğrultusunda Yapılan İşlemler B A
  99     Diğer B A
135       Yabancı Sermayeli Şirketler B A3
140       Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları B A3
145       Türk Vatandaşlarının Yurtdışındaki Taşınmazlarına İlişkin İşlemler B A3
150       Uluslararası Emlak Müzakerelerine Yönelik İşlemler    
  01     Suriye B A3
  02     Irak B A3
  03     Bulgaristan B A3
  04     Yugoslavya B A3
  99     Diğer B A3
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlar ile yapılan yazışmalar için bkz. 720-749
155       Türk Mısır Müşterek Emlak Komisyonu Genel Sekreterlik İşlemleri B A3
160       Gayrimenkul Araştırma (sorgulama) İşlemleri    
  01     Mahkemeler 10 D
  02     İcra Müdürlükleri 10 D
  03     Belediyeler 10 D
  99     Diğer 10 D
Bilgi Talepleri için ayrıca bkz. 622.01
170       Kadastro İşlemleri    
  01     Tesis Kadastrosu B A3
  02     Yenileme Çalışmaları B A3
3402/22-a sayılı kanun maddesi kapsamındayapılan yenileme çalışmaları için bkz. 170.02
  03     Teknik Hizmetler    
    01   Talebe Bağlı Yapılan İşlemler B A3
    02   Kontrollük B A3
    03   Düzeltmeler B A3
  04     Orman Kadastrosu ve 2B Çalışmaları    
    01   Orman Kadastrosu  B A3
    02   2B Çalışmaları B A3
  05     Sayısallaştırma Çalışması B C
  06     Tespit Dışı Yerlerin Kadastrosu B C
  07     Mera Çalışmaları 15 C
  08     Taşınmaz Değerleme 15 C
  09     Kadastro Mahkemesi İle İlgili İşlemler B D
  99     Diğer B A3
Bölge, ilçe, müdürlük, ada, mahalle veya köy bazında dosyalama yapılması halinde ilgili dosyayı ifade edecek olan özel kodlar [ ] işareti içerisinde yapılacaktır.
175       Güvenlik Bölgesinin Tespiti İşlemleri B A3
180       Lisanslı Harita ve Kadastro Bürosu İşlemleri    
  01     Lisanslı Mühendis B D
  02     Lisanslı Büro Teknik Personeli B D
  99     Diğer 15 C
185       Harita Üretim İşleri    
  01     Jeodezik Çalışmalar    
    01   TUSAGA-Aktif B D
    02   Yer Kontrol Noktaları Hesapları B D
  02     Uçuş İşlemleri    
    01   Kurum B D
    02   Özel Sektör B D
  03     Fotogrametrik Çalışmalar    
    01   Kurumsal Üretim B D
    02   Özel Sektör Kontrol B D
  99     Diğer 15 C
190       Harita ve Harita Bilgileri    
  01     Küçük Ölçekli Haritalar (1/5000 den daha küçük) B D
  02     Büyük Ölçekli Haritalar (1/5000 ve daha büyük) B D
  03     Hava Fotoğrafları / Görüntüler B D
  04     Jeodezik Ölçü ve Hesap Değerleri  B D
  05     Pafta Çizimi B D
  99     Diğer B D
Tarama İşlemleri için bkz. 757.03; GPS Bakım-Onarım işleri için bkz. 807.04; Diğer Harita işleri için bkz.757.01-757.99
195       Tapu Kayıt Transkrip Talepleri    
  01     Yurtiçi 15 D
  02     Yurtdışı 15 D
  99     Diğer 15 C
Araştırma Hizmetleri için bkz. 805.02.05; İstatistikler için bkz. 042; Araştırma ve sonuç raporları için bkz. 040 veya 605.02
200       Merkez veya Bölge Arşivine İntikal Ettirilen Tapu Kütüğü İşlemleri B A2
205       Fenni (Harita, Pafta) İşlemlere Ait Belgeler    
  01     Devir (Teknik Belgeler) B D
  02     Harita Bilgileri B D
  03     Değişiklik Beyannameleri B D
  99     Diğer B C
Her bir il, bölge veya müdürlük için ayrı dosya açılması halinde ilgili dosyayı ifade edecek olan özel kodlar [ ] içerisinde değerlendirilecektir.
599       Tapu ve Kadastro İle İlgili Diğer İşler 15 C

 

AÇIKLAMALAR
Açıklama: (1)     Saklama Kodlarının Açılımı    
    A : Devlet Arşivlerine Gönderilir    
    A1 : Örnek Yıllar Gönderilir    
    A2 : Örnek Seçilenler Gönderilir    
    A3 : Özellikli Olanlar DAGM'ne Gönderilir    
    B :  Kurumunda Saklanır    
    C : Ayıklama İmha Komisyonunca Değerlendirilir    
    D : Devlet Arşivlerine Gönderilmez    
Açıklama: (2)   Planda geçen saklama süreleri, dosyanın kapandığı tarihten itibaren saklanması öngörülen süreyi (yıl) ifade eder.    
Açıklama: (3)   100-599 sayısal aralığında tanımlanmamış faaliyetler için "ortak alanlar"daki dosya kodları dikkate alınacaktır.    
Açıklama: (4)   Dosya Planının 2. ve 3. alt bölünmelerinde ihtiyaç halinde  "99 Diğer" adıyla dosya açılabilecektir.